Hallo, welkom op mijn website. U kunt hier kennismaken met mijn betrokkenheid bij het boerenleven en mijn activiteiten als agrarisch tekstschrijver. Met mijn specifieke vaardigheden, ontwikkeld door interesses en jarenlange ervaring, kan ik voor u:

  • kort en bondig de kern van lange beleidsnota's weergeven;
  • samenvattingen maken van ingewikkelde wetteksten;
  • analyses opstellen van ministeriële brieven of beleidsvoorstellen;
  • uitkomsten van brainstormsessies op papier zetten;
  • inleidingen c.q. betogen opstellen;
  • columns schrijven;
  • teksten redigeren.

Op de pagina nieuws geef ik uitleg over actuele kwesties. Ik verwijs daarbij naar interessante websites of voeg achtergrondinformatie toe.

Op de pagina werkstukken treft u als bijlagen door mij geschreven samenvattingen aan.

1. de eerste bijlage gaat over de Melkveewet (Wet verantwoorde groei melkveehouderij). Dit wetsvoorstel wordt ondergebracht in de Meststoffenwet, waarvoor twee nieuwe begrippen worden geïntroduceerd, te weten melkveefosfaatreferentie en melkveefosfaatoverschot. Ik geef een overzicht van de achtergronden van dit wetsvoorstel en een samenvatting van de inhoud van het wetsvoorstel. Verder schets ik de gevolgen voor het bedrijfsleven. Tot slot geef ik een kort overzicht van de behandeling van het wetsvoorstel in het parlement.

2. de tweede bijlage is een samenvatting van een concept-verordening van de Europese Commissie betreffende het op de markt brengen van zaai- en pootgoed.

Op dit moment werk ik aan een "stand-van-zaken" betreffende de discussie over gewasbeschermingsmiddelen. Aanleiding hiervoor is het door de Gezondheidsraad uitgebrachte advies over de risico's van gewasbeschermingsmiddelen voor gebruikers en omwonenden. Wetgeving hierover dateert al van 1947 met de invoering van de Bestrijdingsmiddelenwet. In 1962 werd een hernieuwde wet van kracht. Vervolgens werd in 2007 een complete nieuwe wet ingevoerd: de Wet op de Gewasbeschermingsmiddelen. Ook deze nieuwe wet heeft al weer vele wijzigingen ondergaan. Gezien de recente discussies over gebruik en risico's valt te verwachten dat nieuwe aanpassingen zullen volgen.